WELKOM BIJ DE

ALGEMENE VOORWAARDEN

In dit document staan de voorwaarden die van toepassing zijn op jouw lidmaatschap van Fight Club Huizen. De belangrijkste voorwaarde is dat je bij ons volledig op eigen risico komt sporten. Voor letsel of ander soort schade dat je oploopt tijdens het sporten kun je ons daarom niet aansprakelijk stellen. Verder hebben we niet zoveel regels, maar neem het vooral goed door voordat je besluit lid te worden of te blijven.

 1. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen jou en Fight Club Huizen, op grond waarvan je bij ons kunt komen sporten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op toekomstige lidmaatschappen bij Fight Club Huizen.
  • Ook de personen die aan Fight Club Huizen verbonden zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Onder ‘verbonden persoon’ wordt begrepen: de werknemers, de partners en trainers van Fight Club Huizen.
  • Fight Club Huizen heeft het recht om de algemene voorwaarden op enig tijdstip (eenzijdig) te wijzigen. Stel dat het daarbij gaat om een ingrijpende wijziging, staat het jou vrij om de overeenkomst op grond waarvan je bij ons kunt sporten, te ontbinden. In het geval van een wijziging in de algemene voorwaarden, zorgt Fight Club Huizen er in elk geval voor dat jij kennis kan nemen van de nieuwste versie van de algemene voorwaarden en dat je deze ook kan opslaan.
  • Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan prevaleert onze afspraak. De bepaling uit de algemene voorwaarden wordt in dat geval terzijde geschoven.
 1. Aanmelding
  • Je kunt je voor een lidmaatschap aanmelden door op locatie bij ons het inschrijfformulier in te vullen. Je aanmelding is pas compleet als je ook deze algemene voorwaarden voor akkoord hebt getekend.
  • Als je jonger bent dan 16 jaar, kun je je alleen inschrijven met de instemming van een van je ouders.
  • Je staat in voor de juistheid van de (persoons)gegevens die je ten behoeve van de aanmelding aan ons verstrekt. Gevolgen van onjuistheden komen daarom voor jou eigen rekening en risico.
  • Het staat Fight Club Huizen vrij om een aanmelding voor een lidmaatschap af te wijzen. Een reden voor Fight Club Huizen om dat te doen is bijvoorbeeld dat wij het vanwege jouw gezondheid niet verstandig vinden dat je bij ons komt sporten.
 1. Tarief en betaling
  • Bij je aanmelding geef je aan voor welk lidmaatschap je kiest en ga je akkoord met het bijbehorende tarief.
  • Als wij het toepasselijke tarief aanpassen, zullen we jou altijd vragen om daarmee akkoord te gaan. Als jij er niet mee akkoord wil gaan, staat het je vrij om je lidmaatschap op te zeggen.
  • De betaling van het lidmaatschapsgeld vindt plaats door middel van een automatische incasso. Bij je aanmelding geef je ons daarvoor toestemming.
 1. Lidmaatschap, wijziging en opzegging
  • Het gewenste lidmaatschap wordt aangegaan voor minstens drie maanden. Na het verstrijken van de drie maanden wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

   Opzegging van het lidmaatschap:

   Lidmaatschap 3 maanden.

  • Na 3 maanden kun je het lidmaatschap elke maand opzeggen door uiterlijk de 24e van de maand een mailtje te sturen naar info@fightclubhuizen.nl. De opzegging gaat dan in per de 1e van de volgende maand (tenzij je de opzegging per een latere datum wil laten ingaan).

   Lidmaatschap 12 maanden.

  • Na 12 maanden kun je het lidmaatschap elke maand opzeggen door uiterlijk de 24e van de maand een mailtje te sturen naar info@fightclubhuizen.nl. De opzegging gaat dan in per de 1e van de volgende maand (tenzij je de opzegging per een latere datum wil laten ingaan).

    

  • Fight Club Huizen kan jouw lidmaatschap per direct met je opzeggen als je je tijdens het sporten misdraagt, bijvoorbeeld door buitenproportioneel veel kracht te gebruiken bij het sparren, verbaal geweld te gebruiken of ander soort gedrag te vertonen dat niet thuis hoort in de veilige en sportieve omgeving die wij aan onze leden willen bieden. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat iedereen zich op zijn of haar gemak voelt tijdens het sporten. Als wij het lidmaatschap opzeggen, zijn wij jou geen schadevergoeding verschuldigd.

    

  • Lidmaatschappen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.

 1. Risico en aansprakelijkheid
  • Fight Club Huizen is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan of vermissing en diefstal van jouw eigendommen die je mee neemt als je gaat sporten.
  • Je komt volledig op eigen risico bij ons sporten. Fight Club Huizen is op geen enkele (rechts)grond aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel ontstaan voor, tijdens of na het sporten bij Fight Club Huizen.
  • Iedere aansprakelijkheid van Fight Club Huizen is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Fight Club Huizen uitkeert in het voorkomende geval.
  • Fight Club Huizen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt: gevolgschade, misgelopen salaris, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Fight Club Huizen, schort jouw verplichtingen op grond van het lidmaatschap niet op. Oftewel, als jij Fight Club Huizen aansprakelijk stelt, blijf je gehouden je betalingsverplichtingen na te komen.
 1. Huisregels
  • We hebben een aantal huisregels waarvan je vragen je er aan te houden. Ze hangen in de sportschool zodat je ze altijd kunt zien of kunt nalezen.
 1. Persoonsgegevens
  • Ten behoeve van jouw lidmaatschap bij ons, verwerken wij persoonsgegevens. Het gaat dan om gegevens die jij zelf aan ons verstrekt, of door de uitvoering van onze overeenkomst(en) worden verstrekt, zoals contactgegevens en financiële gegevens.
  • Na afloop van jouw lidmaatschap bij ons, bewaren wij jouw contactgegevens (naam, telefoonnummer, adres en e-mailadres) om contact te kunnen onderhouden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar jij je daarmee akkoord.
  • Fight Club Huizen stuurt haar klanten nieuwsbrieven. In iedere nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen, mocht je op enig moment geen e-mails meer van ons willen ontvangen. Geef het aan, en we kappen er meteen mee.
  • Op welke manier Fight Club Huizen omgaat met persoonsgegevens, en welke rechten jij hebt ten aanzien van deze gegevens, staat in de Privacy Statement van Fight Club Huizen, die is gepubliceerd op onze website.
 1. Toepasselijk recht bij geschillen
  • Op de algemene voorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen met betrekking tot de algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) die wij met elkaar sluiten en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Amsterdam worden voorgelegd.
 1. Slot
  • De openingstijden worden vastgesteld door Fight Club Huizen. Het kan zijn dat de Sportschool op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties, e.d. of tijdens de voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie en herfstvakantie.
  • Fight Club Huizen mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten etc.
  • Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.

“JE BENT OP ONZE WEBSITE DUS JIJ WILT DIRECT ONDERNEMEN, OF…

BLIJF JIJ LIEVER BANKHANGEN?

error: Inhoud beschermd!!
Scroll naar boven

Aanmeldformulier gratis proefles

Wow! jij wilt je aanmelden bij fight club huizen. Dat vinden wij een heel goed idee van jou. Zoals je weet vraagt dit even een minuutje van je tijd om het aanmeldformulier in te vullen en naar ons toe te versturen. Wij nemen altijd binnen 24 uur contact met jou op! Bedankt voor je vertrouwen in Fight Club Huizen.

via | E-mail

Heb je een bijzondere vraag laat het ons dan even weten per mail. Als je ons benaderd per mail kan je jouw vraag uitgebreider toelichten.

via | WhatsApp

Ooh, volgens mij hebben wij nu echt iets gedaan wat wij niet hebben kunnen verduidelijken voor jou. Geen probleem. App gerust!

fight-club-huizen-logo-dark

Sportactiviteit naar keuze [Meerdere keuzes mogelijk]


fight-club-huizen-logo-dark
fight-club-huizen-logo-01-ideal

Je wilt ons betalen, das mooi! Wij werken met een iDeal betaalsysteem. Je kan na het kiezen van een lesactiviteit je betaling hiermee in orde maken. In sommige gevallen is het mogelijk na overleg met ons de contributie contant aan Fight Club Huizen te voldoen.

Een klacht? Over ons… 

Wij adviseren graag om klachten eerst aan ons kenbaar te maken door deze te mailen naar ons via info@fightclubhuizen.nl en jouw klacht of opmerking aan ons kenbaar te maken als zijnde vereniging. Wij nemen klachten uiterst serieus en zullen daarom snel met jou een contactafspraak hieromtrent maken. Waarin wij met jou bekijken wat er niet is nageleefd door welke partij(en). Vaak leid dit naar onze ervaring naar een uitstekende oplossing.

Wij leiden onze sportschool graag in goede orde maar mocht jouw melding niet leiden tot het door jouw gewenste resultaat dan kun je jouw geschil aanmelden bij Centrum Veilige Sport Nederland. Uiteraard hopen wij van harte dat dit niet zover hoeft te komen. Merk je iets vervelends of onprettigs op. Meld dit dan direct aan de trainer | coach of ander bevoegd personeelslid die op datzelfde moment aanwezig is.

Contactformulier

Je hebt een vraag aan ons. Das moo! Ons service team zit klaar om deze voor jou te beantwoorden. Je kan jouw vraag of suggestie op meerdere manier met ons communiceren. Stuur een mailtje, App of vul het contactformulier in. Wij komen meestal binnen 24 uur met een reactie.

via | E-mail

Heb je een bijzondere vraag laat het ons dan even weten per mail. Als je ons benaderd per mail kan je jouw vraag uitgebreider toelichten.

via | WhatsApp

Ooh! Je hebt haast en wil ons snel bereiken. Geen probleem. App gerust! Wij staan waarschijnlijk al klaar met het antwoord.

fight-club-huizen-logo-dark
Maak hier je keuze [Één keuze mogelijk]

Vertrouwenscontactpersoon

Anita Campbell is vanaf 8 februari 2017 vertrouwenscontactpersoon(VCP) vanuit het Sport Platform Huizen. Zij is als (externe) VCP beschikbaar voor alle bij het Sport Platform Huizen aangesloten verenigingen.

Anita is getraind door NOC*NSF en werkt conform protocol en het project Veilig Actief. 
Vanaf 1 juni 2022 is zij vertrouwenscontactpersoon bij Fight Club Huizen.

De rol van de vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen, vragen op signalen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie en geweld, pesten en uitsluiting of discriminatie.

Zie je iets of maak je iets mee wat niet kan, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon, die aanspreekbaar is voor alle sporters, ouders van sporters, coaches en trainers, bezoekers, kaderleden, wijkagent, vrijwilligers en bestuur.

De gesprekken, die met de vertrouwenscontactpersoon worden gevoerd, zijn vertrouwelijk en anoniem en vinden plaats op neutraal terrein waar de betrokkene zich op zijn gemak voelt.

Zij is bereikbaar onder:

Telefoon: 06 4305 8300E-mail: vcp@sportplatformhuizen.nl